Aktuálně

Problém Březiněvsi pomáhá řešit další protihlukové opatření

4. 12. 2015 kopie z sever_big

O posledním listopadovém víkendu dokončila Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) úpravu protihlukového valu a navazující protihlukové stěny podél Cínovecké ulice. Celkem se jedná o úsek v délce cca 600 m. Stávající nízký protihlukový val byl doplněn v koruně o protihlukovou stěnu výšky min. 6,75 m nad úrovní komunikace.

Výpadovka na Teplice (Cínovecká ulice – jinak též rychlostní komunikace R8) se má v budoucnu v těchto místech napojovat na Pražský okruh (MUK na rozhraní staveb SOKP 519 a 520) a dálnici D8. Masivnější a především dlouhodobá protihluková opatření zde pak vzniknou podle návrhu až při jeho realizaci.

MUK Březiněves

 

„Na základě požadavku občanů a měření hluku v obytné zástavě, sousedící s rychlostní komunikací Cínovecká, jsme vznesli požadavek na úpravu stávajícího nevyhovujícího protihlukového valu,“ uvedl starosta MČ Praha – Březiněves Jiří Haramul a dodal: „Protihluková stěna je navržena jako dočasná po dobu výstavby napojení R8 na R1 a s ním souvisejících dalších systémů protihlukových opatření.“

„Po skončení těchto úprav dojde k měření hlučnosti a podle výsledků budeme případně plánovat další opatření vedoucí ke snížení hlukové zátěže v této lokalitě,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.

Měření hluku proběhne na jaře s vyhodnocením, o kolik výstavba zlepšila poměry za stěnou. Vyjádří se i Hygienická stanice hlavního města Prahy, která vydá souhlas s kolaudací. Teprve poté může TSK o kolaudaci požádat.

kopie z severovychod_big„Z důvodu časové náročnosti stavby a systému financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury jsme přípravné práce zahájili již v srpnu a termín ukončení výstavby byl naplánován do konce roku 2015, což se nám s časovou rezervou podařilo,“ uvedl šéf TSK Ladislav Pivec s tím, že je rád, že se stavba se obešla bez dopravních omezení.

Stěna byla navržena jako montovaná z prefabrikovaných železobetonových sloupů ve tvaru H a panelů o tloušťce 120 mm. Založení sloupů je na pilotách o průměru 600 mm a délce cca 8 m. Stěna je jednostranně pohltivá s absorbéry ve tvaru vlny, střídající horizontální a vertikální orientaci. Při stavbě došlo kvůli stěně k redukci keřového porostu v koruně valu.
Součástí stavby byla i pomocná příjezdová jednopruhová a obousměrná komunikace o šířce okolo 3,5 metru, zhotovená z betonových silničních panelů uložených do štěrkodrti a lemovaná nezpevněnou krajnicí. Dočasnost této „silničky“ o délce 217 metrů je omezena na dobu max. 6 měsíců. Práce pro TSK prováděla na základě výběrového řízení firma COLAS CZ. a.s., která nabídla cenu necelých 28,5 milionu korun a byla vybrána ze šesti zájemců.