Aktuálně

Severozápad Pražského okruhu je stále odstrkovanou Popelkou

26. 10. 2015 SOKP 518 007

Na redakci našeho portálu se obrátila řada lidí s dotazem, v jakém stádiu se nachází plánovaný Pražský okruh v severozápadní části města. O situaci kolem stavby SOKP 511, tedy propojky Běchovic a dálnice D1, mají prý díky našim článkům v podstatě jasno, i když je průtahy netěší, a tak je zajímá i tento „zbytek“ okruhu.

Ještě než se pustíme do předmětných partií chybějících částí okruhu na levém i pravém břehu Vltavy, tak je třeba říci, kterým dopravním tahům (obousměrně) by tyto chybějící segmenty výrazně pomohly. Pravda, malinko jiná je situace pro osobní vozy, ale pro kamiony již ne.

 

Pražský okruh - co kam vedeZcela jistě by to byl celý provoz od plzeňské dálnice D5 směrem k teplické dálnici D8 (včetně karlovarské R6 či chomutovské R7). Od dálnice D5 by se také zřejmě výrazně „naředil“ provoz ve směru na mladoboleslavskou R10 i hradeckou dálnici D11, který nyní jezdí spolu s výše jmenovanými jihovýchodní částí Pražského okruhu a kvůli absenci stavby SOKP 511 dálnice D1 – Běchovice pak i „za trest“ Spořilovem a Jižní spojkou.

A nyní již k meritu dotazů. O vyjádření jsme požádali šéfa oddělení komunikace ŘSD pana Jana Rýdla a celý text vám přinášíme prakticky bez redakčních úprav. Je to sice delší, ale zajímavé čtení a koho to zajímá, tak se tím zajisté prokouše.

Projektová příprava je složitější

V severozápadním segmentu je přitom z hlediska projektové přípravy staveb 518, 519 a 520 situace ještě složitější, než v segmentu jihozápadním, kde již byly zprovozněny stavby 512, 513 a 514 a stavba 511 je stabilizována v územně plánovací dokumentaci.

SOKP 518 005Neexistence staveb 518 – 520 ovlivňuje negativně nejenom tranzitní a dálkovou dopravu na silnicích, ale podílí se i na dopravních problémech hl. m. Prahy a okolních obcí. Např. nedávno zprovozněný tunelový komplex Blanka bude v rozporu se svou primární funkcí (rozvedení vnitroměstské dopravy) přenášet část dopravy tranzitní.

Z hlediska přípravy a realizace je nutné současné zprovoznění staveb 518 a 519 (prostě se přes Vltavu nějak dostat musíte – pozn. red.). Stavba 520 může být v budoucnu realizována samostatně a to i ve vazbě na již dokončenou Proseckou a Vysočanskou radiálu. Celková délka staveb 518 a 519 je 16 km. Obě stavby jsou navrženy v kategorii S34/100 (šířka/návrhová rychlost – pozn. red.). Stavba 520 je z hlediska přípravy posledním úsekem a bude realizována po dokončení staveb 518 a 519. Navržena je ve stejné kategorii a délka úseku stavby 520 je 13,2 km.

SOKP 518Stručný popis stavby SOKP 518

Úsek 518 Ruzyně – Suchdol Silničního okruhu kolem Prahy je situován do severozápadního okraje hlavního města Prahy; začíná za stávající mimoúrovňovou křižovatkou Ruzyně a pokračuje trasou v zářezu pod nadjezdem silnice (III/2404) spojující staré letiště Ruzyně s Nebušicemi. Následuje plánovaná MÚK Přední Kopanina, která spojuje okruh s radiálou R7 (Praha – Slaný). Za křižovatkou jsou další dva nadjezdy (III/2402 a III/2404) spojující Přední Kopaninu, Nebušice a Horoměřice. Následná navrhovaná mimoúrovňová křižovatka Horoměřice ve tvaru diamant slouží k napojení silnice II/240 a okolních obcí včetně městské části Praha 6 k SOKP. Trasa pak pokračuje k nadjezdu silnice Horoměřice – Lysolaje a otevřenou krajinou dále k MÚK Výhledy se silnicí II/241 napojující Suchdol a obec Černý Vůl. Za křižovatkou je plánován téměř 2 km dlouhý hloubený tunel Suchdol, který je příčně rozdělen do dvou obdélníkových čtyřpruhových tubusů jednosměrně pojížděných. Na druhém konci (portálech) tunelu Suchdol se nachází MÚK Rybářka. Ta je navržena ve tvaru trubka jejíž hlavní směr, levý a pravý pás silničního okruhu je nad sebou a proto jsou některé větve křižovatky v tunelu. MÚK Rybářka napojuje necelé 2 km dlouhý přivaděč Rybářka, který je z větší části veden hloubeným tunelem Rybářka o délce 0,85 km.

SOKP 519Stručný popis stavby SOKP 519

Úsek 519 Suchdol – Březiněves, Silničního okruhu kolem Prahy, je situován do severního okraje hlavního města Prahy; začíná na levém břehu mostem přes Vltavu (obrázek 2). Jedná se o třípatrový ocelový obloukový most s horní mostovkou (2-kloubový vierendelový rám) o třech polích celkové délky 476, šířky 21m a výšky 79 m. Dvě patra převádějí silniční komunikaci, v nejspodnějším patře je pak umístěná lávka pro cyklisty. Následuje úsek nazývaný Galerie Zámky tvořící přechodový úsek mezi mostem přes Vltavu a dvoupatrovým hloubeným tunelem Zámky. Dále pak následuje mimoúrovňová křižovatka Čimice s přivaděčem Čimice a silnicí II/245. Za tímto křížením je most přes Drahanské údolí o délce 680 m. Trasa se dále dostává k mimoúrovňové křižovatce Ústecká (v prostoru mezi obcemi Zdiby a Dolní Chabry) se silnicí II/608. Stavba pak končí na MÚK Březiněves s Proseckou radiálou. Na tuto část bude v budoucnu navazovat stavba 520 Březiněves – Satalice, která uzavře severní část Silničního okruhu kolem Prahy.

SOKP 520Stručný popis stavby SOKP 520

Stavba 520 Březiněves – Satalice SOKP začíná dle zpracované technické studie v mimoúrovňové křižovatce Březiněves s dálnicí D8 (součást stavby 519 Suchdol – Březiněves), která bude v této stavbě dobudována. Dále pokračuje otevřenou krajinou k obci Třeboradice, kde je plánována mimoúrovňová křižovatka Třeboradice. Překonává železniční trať a kolem Veleně pokračuje k navrhované mimoúrovňové křižovatce s přeložkou silnice II/244 Přezletice. Pokračuje otevřenou krajinou k mimoúrovňové křižovatce se silnicí II/610 Vinoř v prostoru mezi obcemi Vinoř a Podolanka. Stavba končí v mimoúrovňové křižovatce Satalice s rychlostní silnicí R10 a Vysočanskou radiálou, která bude v rámci této stavby dostavěna.

SOKP 518 002Příprava staveb SOKP 518 a 519

Dne 14. 8. 2013 Krajský soud v Praze zrušil dokument Zásady územního rozvoje Středočeského kraje v části týkající se vymezení silničního koridoru SOKP 518 a 519. Kraj podal kasační stížnost, ale NSS svým rozhodnutím dne 17. 4. 2014 verdikt krajského soudu potvrdil. Středočeský kraj zadal vypracování aktualizace č.2 ZÚR Středočeského kraje.

Dle uzavřených smluv se předpokládá dokončení zpracování a předložení návrhu změny č. 2 v termínu 10/2015, obdobně v tomto termínu i předání dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ). Na podzim proběhne společné jednání ve smyslu ust. § 37 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. V roce 2016 se počítá s veřejným projednáním. Aktualizované ZÚR Středočeského kraje by mohly začít platit v roce 2018.

SOKP 518 003Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 41/1 schválilo dne 11. 9. 2014 Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Aktualizace č. 1 je vydána opatřením obecné povahy č. 43/2014 s účinností od 1. 10. 2014. Schválení nového ÚP s ohledem na současnou situaci ve vedení hl.m.Prahy se předpokládá až v zákonem stanoveném termínu v roce 2020.

V současné době se připravují podklady pro zadání VZ „Srovnávací studie SOKP 518+519 „ k získání závazného stanoviska dle přechodných ustanovení novely zákona č.39/2015, kterým se změnil zákon 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba je potřeba jako sůl, ale …

Výše zmíněné dopravní stavby by okamžitě po zprovoznění využívaly desítky tisíc řidičů, což je potvrzeno zkušenostmi s intenzitou dopravy na již dokončených úsecích. Přesto provází přípravu staveb 518 a 519 celá řada komplikací. Snaha o co nejmenší dopady na životní prostředí vedla k návrhu poměrně komplikovaného (a tím i investičně náročného) technického řešení mostního objektu a navazujících tunelových úseků.
SOKP 518 001 SOKP 518 006Městské části Suchdol a Chabry nesouhlasí s navrhovaným trasováním SOKP a využívají všech zákonných prostředků k zastavení přípravy těchto staveb. Termíny zprovoznění těchto staveb se bohužel spíše vzdalují. V roce 2008 měly stavby 518 i 519 vydáno územní rozhodnutí, které bylo v roce 2010 odvolacím orgánem MMR zrušeno a vráceno k novému projednání. Mezitím byla NSS zrušena změna Územního plánu Z1000/00, v jejímž souladu byla v územním řízení projednána DUR, a následně byl také rozsudkem NSS vyňat ze Zásad územního rozvoje hl. města Prahy celý severozápadní segment SOKP. S ohledem na časovou náročnost přípravy a projednání aktualizace zásad územního rozvoje hl. m. Prahy se koridor SOKP 518 a 519 podařilo ukotvit v územně plánovací dokumentaci opětovně až v roce 2014. Na začátku roku 2015 bylo územní řízení na obě stavby zastaveno. V současné době se připravuje zadání studie, která má v souladu s novelou zákona řešit získání závazného stanoviska z hlediska vlivu staveb SOKP na životní prostředí.

spořilovská spojka jaro 2Štěrboholská spojka 001Zpoždění přípravy zbývajících staveb SOKP je bohužel spojeno s negativními důsledky, které se dotýkají velkého množství obyvatel. Nejedná se přitom jenom o uživatele automobilové dopravy, ale především o obyvatele Prahy, kteří jsou ovlivněni provozem na již nevyhovujících alternativních trasách, vyznačujících se kongescemi (dopravní zácpa), vyššími dopady na okolí a zvýšenou nehodovostí.