Z historie

Územní řízení na stavbu SOKP 511 bylo opět přerušeno, čeká se na Brusel

11. 3. 2016 Spořilovská spojka kolony kamiony 001

Na naši redakci se obrací řada čtenářů s dotazy, v jakém stádiu je v současné době příprava stavby SOKP 511, tedy propojky stávajícího Pražského okruhu a dálnice D1 u Modletic ke stavbě SOKP 510, kterou okruh u Běchovic pokračuje k hradecké (D11) a mladoboleslavské dálnici (D10).

Jeden z našich všímavých čtenářů nám poslal odkaz na zajímavé usnesení v dané věci, které nám, příznivcům dostavby okruhu, ale moc radosti neudělalo. V kostce vlastně shrnuje naše články z předchozího období, kde, jak jistě víte, je problémem stále EIA a stanovisko Bruselu.

CZ-IP01a_Okruh_(Pražský_okruh)_(2016)Ale vezměme to popořadě

Napřed novinka a pak historie. Pražský magistrát (odbor stavebního řádu), který Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) již v půlce roku 2007 stanovilo stavebním úřadem pro stavbu SOKP 511, přerušil dne 23. února 2016 běžící územní řízení na uvedenou stavbu.

Řízení začalo podáním žádosti o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ navrhovatelem, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), a to již 26. června 2008. Následovaly roky bojů a čekání.

Spořilovská spojka kolony kamiony 002Odbor stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) ve věci vydal dne 8. prosince 2008 územní rozhodnutí, kterým umístil výše uvedenou stavbu a stanovil její ochranné hlukové pásmo. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání. Rozhodnutím ze dne 27. ledna 2010 MMR územní rozhodnutí zrušilo a věc vrátilo k novému projednání. Dne 4. října 2010 MHMP vydal nové rozhodnutí o umístění stavby SOKP 511. Rozhodnutím ze dne 18. srpna 2011 MMR rozhodnutí o umístění stavby opět zrušilo a věc vrátilo k novému projednání.

Na základě doplnění žádosti dne 17. října 2014 a 16. prosince 2014 pokračoval MHMP v územním řízení a dne 23. března 2015 (tedy skoro před rokem) proběhlo ústní jednání. V řízení byly podány námitky. Jednalo se ale o námitky, k jejichž vypořádání nebyl MHMP příslušný. Požádal proto v souladu se správním řádem o poskytnutí informace – vyjádření k námitkám účastníků řízení tyto další orgány: Hygienickou stanici hlavního města Prahy, Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP), odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky, Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravních agend a odbor ochrany prostředí.

Spořilovská spojka kolony kamiony 003Do dne vydání usnesení o přerušení řízení ale MHMP neobdržel vyjádření k námitkám účastníků řízení od MŽP s ohledem na novelu zákona o EIA (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), která ke vší smůle začala platit od dubna 2015, tedy chvilku po ústním jednání.
Po řadě urgencí obdržel MHMP dne 19. ledna 2016 sdělení náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí MŽP Bereniky Peštové. Jeho obsahem je informace, že je nezbytně nutné projednat postup při vydávání závazných stanovisek ke starším rozhodnutím o EIA s Evropskou komisí a že tato jednání v současné době probíhají, ale nebyla doposud uzavřena. Do ukončení těchto jednání MŽP nevydá a nelze se ani konkrétně vyjádřit k námitkám účastníků řízení.

Jelikož na vydání závazných stanovisek závisí rozhodnutí MHMP, bylo tedy usneseno, že se územní řízení přerušuje…

Asi by bylo třeba pány a dámy z Evropské komise ubytovat na měsíc na Spořilově a otevřít jim okna. Možná by se otázky životního prostředí a názor na to, co je opravdu v zájmu lidí, řešilo výrazně rychleji a vstřícněji. Video to lehce naznačí…

https://youtu.be/fdVfsHsqpcI

Spořilovská spojka kolony kamiony 006 Spořilovská spojka kolony kamiony 007 Spořilovská spojka kolony kamiony 008 Spořilovská spojka kolony kamiony 009 Spořilovská spojka kolony kamiony 012 Spořilovská spojka kolony kamiony 013 Spořilovská spojka kolony kamiony 014 Spořilovská spojka kolony kamiony 015